‘výsledky’

Nezávislost testů

Jak se zabezpečí nezávislost prováděných testů? Nestane se, že by testy elektráren vyhodnocoval ten, kdo je vlastní?

Stress testy provedli provozovatelé JE (u nás JE Dukovany a JE Temelín), kteří je v říjnu 2011 předložili svým národním orgánům dozoru (SÚJB) k připomínkám a ty pak je poslaly do 31. 12.  2011 do EU. Hodnocení všech Národních zpráv proběhne v 1. čtvrtletí 2012 formou tzv. peer review (společného partnerského hodnocení).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Kontrola výsledků a ukládání opatření

Kdo kontroluje výsledky testů a ukládá opatření, pokud se najdou nějaká rizika?

Ve zprávách jsou uvedeny návrhy opatření ke zvýšení robustnosti JE vůči extremním událostem (např.: seismicita, záplavy, tsunami, vichřice, tornáda, extremně vysoké a nízké teploty a pod.).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Country visit

Dotaz: Jaké jsou výsledky tzv „Country visit“ – 2. fáze prověrky expertů Stress testů ENSREG, která proběhla koncem března na JE Dukovany?

Miloš Mikoláš

 

Etapa nazývaná „Country visit“ proběhla ve dnech 26.4 – 29.4.2012. Převážná část prověrky probíhala na SUJB v Praze a 28.4.2012 se konala návštěva jedné elektráren tj. Dukovan  vybraných prověrkovým týmem.

 V této etapě osm expertů ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) přezkoumávalo specifické otázky, které nebyly zcela vyjasněny při předchozí etapě v Luxemburku, a  ke kterým potřebovali bližší vysvětlení nebo přezkoumání přímo na místě. Zpráva z této etapy je jednou z částí zprávy o stress testech kterou  má zpracovat ENSREG do konce dubna 2012 a tyto informace budou zpřístupněny veřejnosti. Plánuje se rovněž tzv. public meeting, obdobný tomu, který byl proveden v lednu 2012. Doporučuji sledovat informace SUJB na www.sujb.cz a ENSREG www.ensreg.eu nebo i na http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety.

V současné době lze k závěru „Country visit“ v ČR říci, že ENSREG obdržel adekvátní informace v souladu se zadáním, legislativní požadavky ČR v oblasti využívání jaderné energie považuje za rozvinuté jaderné elektrárny jsou s nimi v souladu. ENSREG  konstatoval, že česká strana identifikovala a navrhla přiměřená  zlepšení a potvrdil správnost těch, která jsou již prováděna. Závěry tedy stále potvrzují konstataci SUJB, že:
– byla prokázána inherentní robustnost EDU a ETE,
– nebyly zjištěny  žádné nedostatky vyžadující akutní řešení a
– byla připravena řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Ing. Dana Drábová, PhD.

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie