‘odolnost’

Odlišnosti testů

Jsou testy pro všechny elektrárny stejné, nebo se liší podle toho, kde ta elektrárna leží? (podle přírodních podmínek dané lokality).

Testy jsou pro všechny JE stejné bez ohledu na typ JE, její výkon a umístění. Ke stress testům se dobrovolně připojily dvě země, které provozují JE, ale nejsou členy EU – Švýcarsko a Ukrajina.

 Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Jak se testuje odolnost proti zemětřesení?

Dobrý den, jak se testuje třeba odolnost proti zemětřesení? Děkuji.

Jiří Nesnídal

Jednotlivé části jaderných zařízení jsou rozděleny do kategorií podle toho, jak jsou důležité pro plnění tzv. bezpečnostních funkcí. Na jednotlivé kategorie jsou projektantem stanoveny požadavky vč. seismické odolnosti. Tuto odolnost ( a nejenom tuto) musel prokázat dodavatel  v rámci tzv. kvalifikace zařízení.  Vlastní kvalifikace se prokazuje jednak analytickými výpočty a také provedenými zkouškami. Tyto průkazy si ověřuje držitel povolení k provozu jaderného zařízení (v ČR tedy ČEZ) svými inženýrskými složkami a rovněž externími odbornými pracovišti (výzkumné ústavy, vysoké školy atd). Toto vše (kategorizace i průkazy) jsou pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Provedené kvalifikace byly také předmětem zkoumání mezinárodních misí například MAAE (Mezinárodní Agentura pro Atomovou energii ve Vídni). Provedené kvalifikace zařízení jsou předmětem periodického ověřování tak, aby byly  zohledněny i procesy stárnutí a rovněž se přezkoumávají při každé případné a schválené úpravě zařízení.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Temelín a protržení hráze Lipna

Dobrý den, ve zprávách jsem postřehl, že by Temelín zvládl i protržení Lipna. Což moc překvapivé není, když stojí vysoko na kopci.  Patrně by ale přišel o vodu, které spotřebuje hodně – respektive, 
přišel by o čerpací stanice. Zvládl by i toto? Ve zprávě (v části o  povodních) jsem to nenašel.

Petr Tichák

Máte pravdu, že zatopení jaderné elektrárny Temelín při protržení vodní nádrže Lipno je nemožné díky jejímu umístění více než o 100 m nad hladinou řeky Vltavy.

Správně uvádíte i to, že taková událost, podobně jako protržení vodní nádrže Římov na řece Malši na elektrárnu vliv mít může neboť  zásobování elektrárny vodou je realizováno pomocí čerpací stanice u vodní nádrže Hněvkovice, která je umístěna od Lipna i Římova po proudu řeky Vltavy. Dlouhodobý provoz jaderných bloků na plném výkonu bez tohoto zásobování možný není.

Projektant elektrárny i její  provozovatel však s takovouto událostí počítal od samého začátku. A proto je k dispozici řada technických zařízení , řešení, organizačních opatření a i personál je na tuto situaci připraven.

Při ztrátě uvedené čerpací stanice se oba bloky okamžitě odstavují z plného výkonu na nulu. V areálu elektrárny je obrovská zásobní nádrž neustále zaplněná vodou a dále  je zde i řada systémů s vysokým objemem vody, které v případě takovéto události nejsou potřebné. Je známo, že i po odstavení jaderného reaktoru je nutno odvádět tzv. zbytkové teplo, které činí zpočátku pouhé jednotky procent plného výkonu a navíc exponenciálně klesá v čase. Odvod tohoto tepla není prováděn chladícími okruhy s věžemi, které zřejmě každý zná. Pro tyto účely jsou v areálu elektrárny speciálně vybudovány zvláštní dochlazovací systémy v konfiguraci 3×100% (znamená že 1×100% je dostatečných pro chlazení a dva další systémy tvoří zálohu) s velkokapacitními bazény vody , kde je odvod tepla realizován odparem. Odpařenou vodu je nutno doplňovat, což se provádí právě z uvedené zásobní nádrže a zmíněných nepotřebných věžových systémů. Zásoba vody je dostatečná pro dlouhodobé udržení elektrárny v bezpečném stavu jakož i  časový prostor pro obnovení zásobování nebo realizaci alternativních způsobů.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Odolnost JE proti působení EMP – hypotetická možnost

Dotaz: Byla testována odolnost řídící elektroniky (IT infrastruktura, PLC automatizace…)proti elektromagnetickému impulzu – hypotetická úvaha, ale svět se mění a možný teroristický útok může být proveden i s použitím zařízení, která tento impulz mohou vygenerovat v „dostatečné“ blízkosti od JE.

Milan Joura

 

IT systémy JE, důležité pro plnění bezpečnostních funkcí, jsou dostatečně odolné i proti EMP vlivům. Detaily o této odolnosti nemohou být pochopitelně zveřejňovány, neboť by mohly být zneužity k nepřátelským akcím proti jaderným zařízením i souvisejícím systémům.

Tato oblast se  stále vyvíjí, zejména v oblasti vojenského průmyslu, jehož výsledky by hypoteticky mohly být zneužity. Provozovatel  JE v ČR i státní dozor je si těchto skutečností vědom a i tuto oblast sleduje. Podobně se vlivům EMP nebo spíše HEMP ve vztahu na jaderné lektrárny věnuje již 30 let např. USA. Výsledky těchto prací ukazují, že tyto elektrárny se současným vybavením umožní odstavení do bezpečného stavu.

Při rozhodnutí o provedení tzv Stress testů bylo rozhodnuto o dvou větvích hodnocení. To, co bylo nyní vyhodnoceno, reprezentuje tzv. Safety track. Druhá cesta je tzv Security track,  kam patří i nepřátelské akce (terorizmus) vůči energetickým zařízením, kterými může být i EMP. Evropská rada ustanovila tzv. Ad Hoc Group on Nuclear Security (AHGNS),  která se touto problematikou zabývá a výsledky budou předloženy Evropské radě v červnu 2012.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie