‘JEDU’

Nezávislost testů

Jak se zabezpečí nezávislost prováděných testů? Nestane se, že by testy elektráren vyhodnocoval ten, kdo je vlastní?

Stress testy provedli provozovatelé JE (u nás JE Dukovany a JE Temelín), kteří je v říjnu 2011 předložili svým národním orgánům dozoru (SÚJB) k připomínkám a ty pak je poslaly do 31. 12.  2011 do EU. Hodnocení všech Národních zpráv proběhne v 1. čtvrtletí 2012 formou tzv. peer review (společného partnerského hodnocení).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Kdo zaplatí nová navrhovaná zařízení?

Dotaz:  Kdo zaplatí ta nová navrhovaná zařízení? ČEZ – tedy odběratelé elektřiny? Postřehl jsem návrhy typu pojízdné elektrocentrály a čerpadla, nebo bazény v Dukovanech (které bez nich bezpečně fungují už dlouhou řadu let. A bude vůbec někdo zkoumat, jestli jsou nutná, nebo jde o to, že se musí něco najít?

M. Lejsek

 

Opatření samozřejmě musí zaplatit držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Dnes navrhovaná opatření je nutno chápat jako možnosti jak přispět k řešení hypotetických a velice málo pravděpodobných událostí. Tyto možnosti musí být po ukončení procesu, který je nazýván  Stress testy, podrobeny důkladnému posouzení jejich proveditelnosti, přínosu a smysluplnosti. Bez toho nelze provádět žádné zásahy do jinak spolehlivě fungujícího zařízení, zejména ne v oblasti jaderné energetiky. Výsledek bude diskutován zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který k jejich hodnocení využije jednak své experty a dále řadu odborných technických podpůrných organizací. Veškeré změny mající vliv na bezpečnost jaderného zařízení musí být ze strany SUJB schváleny.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Kulatý stůl 28. 2. 2012

Dne 28. 2. 2012 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích setkání „Kulatý stůl na téma Zátěžové zkoušky  JE Dukovany a JE Temelín – hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima“. Základní informace o závěrech zátěžových testů JE Dukovany a JE Temelín z pohledu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) přednesla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Organizaci a proces partnerských hodnocení uvnitř Evropské Unie přiblížil Andreas Molin z Rakouska, který je místopředsedou Evropského sdružení jaderných regulátorů (ENSREG) a členem Rady pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských jaderných elektráren.
Informaci o dalším postupu a pokračování zátěžových zkoušek na straně provozovatele přednesl ředitel divize výroba ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.
Kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 100 účastníků zastupujících orgány státní správy, odborné instituce a také zástupci veřejnosti včetně médií. Součástí kulatého stolu byla bohatá diskuze.

Závěry lze stručně shrnout takto:

Dana Drábová zhodnotila výsledky zátěžových testů z pohledu SÚJB:

  • užitečné cvičení,
  • inherentní robustnost EDU a ETE,
  • žádné nedostatky vyžadující akutní řešení,
  • řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Andreas Molin vysvětlil organizaci a zhodnotil průběh hodnotícího procesu zátěžových zkoušek v evropském kontextu

  • 2 fáze hodnocení – po tématech a pak v každé zemi zvlášť
  • široká mezinárodní účast expertů
  • objektivita a transparentnost
  • „dohled“ Evropské komise a ENSREG

Vladimír Hlavinka ujistil, že

  • zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín nekončí v červnu 2012
  • jde o nastartovaný proces, na jehož konci bude realizace všech smysluplných opatření

 

Prezentace vystupujících ke stažení

Prezentace paní Dany Drábové

Prezentace pana Vladimíra Hlavinky

Prezentace pana Andrease Molina

 

Fotogalerie

Country visit

Dotaz: Jaké jsou výsledky tzv „Country visit“ – 2. fáze prověrky expertů Stress testů ENSREG, která proběhla koncem března na JE Dukovany?

Miloš Mikoláš

 

Etapa nazývaná „Country visit“ proběhla ve dnech 26.4 – 29.4.2012. Převážná část prověrky probíhala na SUJB v Praze a 28.4.2012 se konala návštěva jedné elektráren tj. Dukovan  vybraných prověrkovým týmem.

 V této etapě osm expertů ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) přezkoumávalo specifické otázky, které nebyly zcela vyjasněny při předchozí etapě v Luxemburku, a  ke kterým potřebovali bližší vysvětlení nebo přezkoumání přímo na místě. Zpráva z této etapy je jednou z částí zprávy o stress testech kterou  má zpracovat ENSREG do konce dubna 2012 a tyto informace budou zpřístupněny veřejnosti. Plánuje se rovněž tzv. public meeting, obdobný tomu, který byl proveden v lednu 2012. Doporučuji sledovat informace SUJB na www.sujb.cz a ENSREG www.ensreg.eu nebo i na http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety.

V současné době lze k závěru „Country visit“ v ČR říci, že ENSREG obdržel adekvátní informace v souladu se zadáním, legislativní požadavky ČR v oblasti využívání jaderné energie považuje za rozvinuté jaderné elektrárny jsou s nimi v souladu. ENSREG  konstatoval, že česká strana identifikovala a navrhla přiměřená  zlepšení a potvrdil správnost těch, která jsou již prováděna. Závěry tedy stále potvrzují konstataci SUJB, že:
– byla prokázána inherentní robustnost EDU a ETE,
– nebyly zjištěny  žádné nedostatky vyžadující akutní řešení a
– byla připravena řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Ing. Dana Drábová, PhD.

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie