‘ČEZ’

Dobrovolnost testů

Je absolvování zátěžových testů dobrovolné nebo je někdo elektrárnám nařídí?  

Krátce po havarii ve Fukušimě svolala EU jednání všech zemí do Bruselu na kterém byl vysloven požadavek podrobit JE v zemích EU zátěžovým testům tzv. stress testům (tento termín má původ v bankovním sektoru pro ověření odolnosti bank vůči krizovým finančním  situacím).

Poté sdružení evropských orgánů dozoru nad jadernou bezpečností ENSREG (European Nuclear Safety Regulators) stanovilo  dne 24. 5. 2011 obsah stress testů a vydalo návrh pro obsah zpráv o stress testech pro provozovatele JE a orgány dozoru (národní zprávy). Národní orgány dozoru (u nás SÚJB) pak provedení stress testů na provozovatelích JE (u nás ČEZ a.s.)  vyžádaly dopisem.

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Kdo zaplatí nová navrhovaná zařízení?

Dotaz:  Kdo zaplatí ta nová navrhovaná zařízení? ČEZ – tedy odběratelé elektřiny? Postřehl jsem návrhy typu pojízdné elektrocentrály a čerpadla, nebo bazény v Dukovanech (které bez nich bezpečně fungují už dlouhou řadu let. A bude vůbec někdo zkoumat, jestli jsou nutná, nebo jde o to, že se musí něco najít?

M. Lejsek

 

Opatření samozřejmě musí zaplatit držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Dnes navrhovaná opatření je nutno chápat jako možnosti jak přispět k řešení hypotetických a velice málo pravděpodobných událostí. Tyto možnosti musí být po ukončení procesu, který je nazýván  Stress testy, podrobeny důkladnému posouzení jejich proveditelnosti, přínosu a smysluplnosti. Bez toho nelze provádět žádné zásahy do jinak spolehlivě fungujícího zařízení, zejména ne v oblasti jaderné energetiky. Výsledek bude diskutován zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který k jejich hodnocení využije jednak své experty a dále řadu odborných technických podpůrných organizací. Veškeré změny mající vliv na bezpečnost jaderného zařízení musí být ze strany SUJB schváleny.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Kulatý stůl 28. 2. 2012

Dne 28. 2. 2012 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích setkání „Kulatý stůl na téma Zátěžové zkoušky  JE Dukovany a JE Temelín – hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima“. Základní informace o závěrech zátěžových testů JE Dukovany a JE Temelín z pohledu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) přednesla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Organizaci a proces partnerských hodnocení uvnitř Evropské Unie přiblížil Andreas Molin z Rakouska, který je místopředsedou Evropského sdružení jaderných regulátorů (ENSREG) a členem Rady pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských jaderných elektráren.
Informaci o dalším postupu a pokračování zátěžových zkoušek na straně provozovatele přednesl ředitel divize výroba ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.
Kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 100 účastníků zastupujících orgány státní správy, odborné instituce a také zástupci veřejnosti včetně médií. Součástí kulatého stolu byla bohatá diskuze.

Závěry lze stručně shrnout takto:

Dana Drábová zhodnotila výsledky zátěžových testů z pohledu SÚJB:

  • užitečné cvičení,
  • inherentní robustnost EDU a ETE,
  • žádné nedostatky vyžadující akutní řešení,
  • řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Andreas Molin vysvětlil organizaci a zhodnotil průběh hodnotícího procesu zátěžových zkoušek v evropském kontextu

  • 2 fáze hodnocení – po tématech a pak v každé zemi zvlášť
  • široká mezinárodní účast expertů
  • objektivita a transparentnost
  • „dohled“ Evropské komise a ENSREG

Vladimír Hlavinka ujistil, že

  • zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín nekončí v červnu 2012
  • jde o nastartovaný proces, na jehož konci bude realizace všech smysluplných opatření

 

Prezentace vystupujících ke stažení

Prezentace paní Dany Drábové

Prezentace pana Vladimíra Hlavinky

Prezentace pana Andrease Molina

 

Fotogalerie

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie