Jak se testuje odolnost proti zemětřesení?

Dobrý den, jak se testuje třeba odolnost proti zemětřesení? Děkuji.

Jiří Nesnídal

Jednotlivé části jaderných zařízení jsou rozděleny do kategorií podle toho, jak jsou důležité pro plnění tzv. bezpečnostních funkcí. Na jednotlivé kategorie jsou projektantem stanoveny požadavky vč. seismické odolnosti. Tuto odolnost ( a nejenom tuto) musel prokázat dodavatel  v rámci tzv. kvalifikace zařízení.  Vlastní kvalifikace se prokazuje jednak analytickými výpočty a také provedenými zkouškami. Tyto průkazy si ověřuje držitel povolení k provozu jaderného zařízení (v ČR tedy ČEZ) svými inženýrskými složkami a rovněž externími odbornými pracovišti (výzkumné ústavy, vysoké školy atd). Toto vše (kategorizace i průkazy) jsou pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Provedené kvalifikace byly také předmětem zkoumání mezinárodních misí například MAAE (Mezinárodní Agentura pro Atomovou energii ve Vídni). Provedené kvalifikace zařízení jsou předmětem periodického ověřování tak, aby byly  zohledněny i procesy stárnutí a rovněž se přezkoumávají při každé případné a schválené úpravě zařízení.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie