Zátěžové zkoušky jsou v této fázi definovány jako cílené přehodnocení bezpečnostních rezerv JE ve světle událostí, které se staly na JE Fukushima, tedy extrémní přírodní události vážně ohrožující bezpečnostní funkce a vedoucí k těžké havárii.

Toto přehodnocení zahrnuje:

 • zhodnocení odezvy JE na soubor extrémních situací a jejich případného souběhu;
 • zhodnocení preventivních a zmírňujících opatření zvolených na základě filozofie ochrany do hloubky: iniciační události, následná ztráta bezpečnostních funkcí, zvládání těžkých havárií.

Při těchto extrémních situacích je předpokládána postupná ztráta jednotlivých úrovní ochrany do hloubky, bez ohledu na pravděpodobnost této ztráty. Přehodnocení bude pro každou posuzovanou elektrárnu obsahovat informace o její odezvě a účinnosti preventivních opatření, uvede případná slabá místa a možné mezní podmínky pro každou z uvažovaných extrémních situací.
Technický rozsah „zátěžových zkoušek“

a) Inicializační události
 • Zemětřesení,
 • záplavy.
b) Důsledek ztráty bezpečnostních funkcí od jakékoliv možné iniciační události na území elektrárny
 • Výpadek elektrického napájení, včetně úplné ztráty pracovních, rezervních i havarijních zdrojů – station blackout (SBO),
 • dlouhodobá ztráta koncového jímače tepla – ultimate heat sink (UHS),
 • kombinace obou.
c) Problematika řízení těžkých havárií
 • Opatření pro předcházení a zvládání ztráty funkce chlazení aktivní zóny,
 • opatření pro předcházení a zvládání ztráty funkce chlazení bazénu skladování paliva,
 • opatření pro předcházení a zvládání ztráty integrity kontejnmentu.

Body b) a c) nejsou omezeny pouze na zemětřesení a tsunami, k jakým došlo ve Fukushimě: záplavy budou zahrnuty bez ohledu na jejich původ. Navíc budou zahrnuty i velmi špatné povětrnostní podmínky. Posouzení důsledků ztráty bezpečnostních funkcí je relevantní také v případě, jestliže je situace vyvolaná nepřímými iniciačními událostmi, jako například poruchy v energetické síti s vlivem na střídavé rozvody napájení nebo lesní požár či pád letadla.

Předpoklady

Podmínky, do kterých se elektrárna dostane, představují nejnepříznivější stavy, do kterých se elektrárna může dostat. Zvážovány jsou všechny provozní stavy včetně odstávky na výměnu paliva. Je předpokládáno, že jsou současně zasaženy všechny reaktory a sklady vyhořelého paliva v dané lokalitě. Do úvahy je vzato možné zhoršení podmínek v okolí lokality.

Pozornost bude věnována:

 • automatickým akcím;
 • činnostem provozního personálu, specifikovaným v havarijních provozních předpisec;
 • jakýmkoliv dalším plánovaným opatřením v oblasti prevence, zvládání a potlačení následků havárií.