‘Otázky a odpovědi’ (Kategorie)

Odolnost JE proti působení EMP – hypotetická možnost

Dotaz: Byla testována odolnost řídící elektroniky (IT infrastruktura, PLC automatizace…)proti elektromagnetickému impulzu – hypotetická úvaha, ale svět se mění a možný teroristický útok může být proveden i s použitím zařízení, která tento impulz mohou vygenerovat v „dostatečné“ blízkosti od JE.

Milan Joura

 

IT systémy JE, důležité pro plnění bezpečnostních funkcí, jsou dostatečně odolné i proti EMP vlivům. Detaily o této odolnosti nemohou být pochopitelně zveřejňovány, neboť by mohly být zneužity k nepřátelským akcím proti jaderným zařízením i souvisejícím systémům.

Tato oblast se  stále vyvíjí, zejména v oblasti vojenského průmyslu, jehož výsledky by hypoteticky mohly být zneužity. Provozovatel  JE v ČR i státní dozor je si těchto skutečností vědom a i tuto oblast sleduje. Podobně se vlivům EMP nebo spíše HEMP ve vztahu na jaderné lektrárny věnuje již 30 let např. USA. Výsledky těchto prací ukazují, že tyto elektrárny se současným vybavením umožní odstavení do bezpečného stavu.

Při rozhodnutí o provedení tzv Stress testů bylo rozhodnuto o dvou větvích hodnocení. To, co bylo nyní vyhodnoceno, reprezentuje tzv. Safety track. Druhá cesta je tzv Security track,  kam patří i nepřátelské akce (terorizmus) vůči energetickým zařízením, kterými může být i EMP. Evropská rada ustanovila tzv. Ad Hoc Group on Nuclear Security (AHGNS),  která se touto problematikou zabývá a výsledky budou předloženy Evropské radě v červnu 2012.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Kdo zaplatí nová navrhovaná zařízení?

Dotaz:  Kdo zaplatí ta nová navrhovaná zařízení? ČEZ – tedy odběratelé elektřiny? Postřehl jsem návrhy typu pojízdné elektrocentrály a čerpadla, nebo bazény v Dukovanech (které bez nich bezpečně fungují už dlouhou řadu let. A bude vůbec někdo zkoumat, jestli jsou nutná, nebo jde o to, že se musí něco najít?

M. Lejsek

 

Opatření samozřejmě musí zaplatit držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Dnes navrhovaná opatření je nutno chápat jako možnosti jak přispět k řešení hypotetických a velice málo pravděpodobných událostí. Tyto možnosti musí být po ukončení procesu, který je nazýván  Stress testy, podrobeny důkladnému posouzení jejich proveditelnosti, přínosu a smysluplnosti. Bez toho nelze provádět žádné zásahy do jinak spolehlivě fungujícího zařízení, zejména ne v oblasti jaderné energetiky. Výsledek bude diskutován zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který k jejich hodnocení využije jednak své experty a dále řadu odborných technických podpůrných organizací. Veškeré změny mající vliv na bezpečnost jaderného zařízení musí být ze strany SUJB schváleny.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Peer review

Dotaz: Na vasich strankach jsem se docetl, ze prave probihaji Peer review (partnerska hodnoceni). Kdo je partnerem pro Ceskou republiku?
Norbert Tusa
Proces Stress testů je Evropskou komisí svěřen organizaci ENSREG (The European Nuclear Safety Regulators Group ), který je nezávislou odbornou  organizací  vytvořenou v roce  2007). ENSREG definoval proces Stress testů jako dvoukolovou prověrku.  V prvním kole se hodnotily bezpečnostní otázky  (topical review), kde jednotlivé státy provozující jaderná zařízení prezentovaly své Národní zprávy a odpovídaly na otázky  třem skupinám expertů (každá o cca 20 odbornících z různých států Evropy vč. těch které jaderná zařízení neprovozují). Nelze tedy říci že by ČR měla jen jediného partnera.
Druhé kolo se nazývá Country visit (nebo review), kde tito experti přezkoumají své otázky přímo v jednotlivých zemích na vybraném jaderném zařízení. V případě ČR byla vybrána elektrárna Dukovany v týdnu od 26.3.2012. předmětem hodnocení je ovšem i elektrárna Temelín.
Ing. Miroslav Holan, MBA

Country visit

Dotaz: Jaké jsou výsledky tzv „Country visit“ – 2. fáze prověrky expertů Stress testů ENSREG, která proběhla koncem března na JE Dukovany?

Miloš Mikoláš

 

Etapa nazývaná „Country visit“ proběhla ve dnech 26.4 – 29.4.2012. Převážná část prověrky probíhala na SUJB v Praze a 28.4.2012 se konala návštěva jedné elektráren tj. Dukovan  vybraných prověrkovým týmem.

 V této etapě osm expertů ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) přezkoumávalo specifické otázky, které nebyly zcela vyjasněny při předchozí etapě v Luxemburku, a  ke kterým potřebovali bližší vysvětlení nebo přezkoumání přímo na místě. Zpráva z této etapy je jednou z částí zprávy o stress testech kterou  má zpracovat ENSREG do konce dubna 2012 a tyto informace budou zpřístupněny veřejnosti. Plánuje se rovněž tzv. public meeting, obdobný tomu, který byl proveden v lednu 2012. Doporučuji sledovat informace SUJB na www.sujb.cz a ENSREG www.ensreg.eu nebo i na http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety.

V současné době lze k závěru „Country visit“ v ČR říci, že ENSREG obdržel adekvátní informace v souladu se zadáním, legislativní požadavky ČR v oblasti využívání jaderné energie považuje za rozvinuté jaderné elektrárny jsou s nimi v souladu. ENSREG  konstatoval, že česká strana identifikovala a navrhla přiměřená  zlepšení a potvrdil správnost těch, která jsou již prováděna. Závěry tedy stále potvrzují konstataci SUJB, že:
– byla prokázána inherentní robustnost EDU a ETE,
– nebyly zjištěny  žádné nedostatky vyžadující akutní řešení a
– byla připravena řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Ing. Dana Drábová, PhD.

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie